Archive for the ‘Architectuur’ Category

Misverstanden rondom business architectuur

Business architectuur wordt al lang genoemd als één van de ‘domeinen’ van architectuur. In de meeste architectuurraamwerken (uitgezonderd het Zachman-raamwerk, dat een ander soort indeling hanteert) komt het voor. Het lijkt dus een geaccepteerd vakgebied, met een zelfde status als andere architectuurdomeinen. De praktijk is echter anders. Enkele misverstanden zijn hiervoor mede verantwoordelijk. Lees Verder

Ontwikkelen en Inrichten onder Architectuur (Deel3)

Ontwikkelen & Inrichten onder Architectuur   (DEEL 3/4)

Voortdurend

In het voorafgaande uit deze reeks artikelen is geconstateerd dat ‘Architectuur’ houvast biedt in het continue ontwikkelen en inrichten van een organisatie. Op basis van de managementdomeinen ‘Richten’, ‘Inrichten’ en ‘Verrichten’ uit het 9-vlakmodel van Rik Maes werd een verbinding gelegd naar de bestuurslagen ‘Strategisch’, ‘Tactisch’ en ‘Operationeel’ management. In dit 3de artikel wordt verder ingegaan op het proces van ‘Ontwikkelen en Inrichten onder Architectuur’.

Het proces is gebaseerd op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het management en architecten om ieder vanuit hun eigen invalshoek de ontwikkeling en inrichting van een organisatie ter hand te nemen. Beiden streven naar het borgen van de continuïteit van een organisatie door deze toekomstvast in te richten inclusief benodigde vrijheidsgraden omwille van de flexibiliteit. Door het proces telkens te herhalen wordt de organisatie in al haar facetten en voortdurend op elkaar afgestemd en aangepast. De organisatie beantwoordt zo aan de laatst vereiste en meest actuele stand van zaken om optimaal te presteren en borgt zo de continuïteit van de organisatie. Het ‘Ontwikkelen en Inrichten onder Architectuur’ behoort daarmee tot een van de continuïteitsprocessen van een organisatie.

Frequentie en Intensiteit

De bedrijfsdoelen en strategie zijn doorgaans voor een langere periode vastgesteld. Samen met de afgeleide (sub-/beleids-)doelen geven ze richting aan de organisatie en zijn ze kaderstellend. Daarbinnen voltrekt zich het proces Lees Verder

Hoe concreet of abstract moet een architectuur zijn?

Een architectuur (enterprise, business, informatie, applicatie, technische etc.)  kan zoals bekend op drie soorten verschijningsvormen duiden:

  1. een voorschrift of “voorschrijving”: een reeks voorschriften over hoe een enterprise samenhangend in elkaar zou moeten zitten.
  2. een naschrift of beschrijving: een overzichtelijke beschrijving van hoe de samenhang van een enterprise in elkaar zit.
  3. een verschijning: hoe een enterprise en haar samenhang zich daadwerkelijk manifesteren en  worden ervaren.

Architectuur Waarde Meting

Architectuur in de voorschrijvende vorm is meestal bedoeld om een verandering te beginnen en om de verandering te voorzien van de nodige voorschriften. De kwaliteit van zo’n voorschrift is sterk afhankelijk van twee factoren:

  • de bruikbaarheid van die voorschriften
  • de verbinding tussen de voorschriften en de veranderdoelen.

Lees Verder

Aanbestedingen leiden tot mislukken ICT projecten bij de overheid

De afgelopen weken zijn de interviews voor de parlementaire enquête naar ICT projecten bij de overheid afgerond. Er is een verscheidenheid aan oorzaken genoemd waarom de overheid er niet in slaagt om ICT projecten tot een goed einde te brengen.

Onderbelicht is ‘het middel’ dat gebruikt wordt om een of meerdere leveranciers te selecteren: de aanbesteding.   De wijze waarop veel aanbestedingen ingericht zijn, is, mijns inziens, een belangrijke oorzaak voor het falen van projecten: Lees Verder

Big Data behapbaar in 5 stappen

Iedereen heeft het tegenwoordig over Big Data. Toepassingen springen als paddenstoelen uit de grond en iedereen is er op de een of andere manier mee bezig, lijkt het na een paar uurtjes zoeken op internet. Er is enorm veel te lezen over Big Data. Een recente Gartner’s hypecycle laat zien dat Big Data nog een paar jaartjes te gaan heeft voordat het over het hoogtepunt van zijn hype heen is, dus de echte waarde van Big Data moet zich nog aandienen. Dit fenomeen is ook merkbaar als je op zoek bent naar beschrijvingen over hoe je nu Big Data behapbaar maakt en met concrete stappen kunt invoeren in de organisatie. Deze blog beschrijft in 5 stappen hoe Big Data gerelateerde vraagstukken kunnen worden aangepakt om de ambitie van de organisatie te realiseren. Lees Verder

Ontwikkelen en Inrichten onder Architectuur (Deel2)

Ontwikkelen & Inrichten onder Architectuur   (DEEL 2/4)

Focus van het management

mgt versus archHet management stelt de bedrijfsdoelen vast vanuit de visie en missie van een organisatie plus de actuele stand van de interne en externe ontwikkelingen en omstandigheden. Daarna verwezenlijken zij deze doelen met het juist inrichting van de organisatie en de uitvoering. In de kern is dat terug te voeren tot de management-domeinen: richten, inrichten en verrichten.

De managementdomeinen vormen verderop in dit artikel de schakel met architectuur en de architectuurdomeinen uit het 9-vlaksmodel van Rik Maes. Met dat model Lees Verder

Architectuur roadmap 3 decentralisaties (deel 1)

Decentralisaties in een notendop

Gemeenten staan aan de vooravond van grote veranderingen in het sociaal Domein. De taken op het gebied van participatie, zorg en jeugd gaan in 2015 over van de rijksoverheid naar de gemeenten. Tegelijkertijd wordt een derde van het beschikbare budget bezuinigd.

Het uitgangspunt bij de decentralisaties is één gezin, één plan, één regisseur. Een belangrijk doel bij de decentralisaties is het versterken van de zelfredzaamheid van de burger en de gemeenschappelijke en integrale aanpak over de verschillende beleidsterreinen heen. Lees Verder

Ontwikkelen en Inrichten onder Architectuur (Deel1)

Ontwikkelen & Inrichten onder Architectuur                (DEEL 1/4)   

Business, Informatie & Technologie

De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en inrichten van een organisatie is tegenwoordig nog sterk verdeeld over verschillende organisatieonderdelen en er is onvoldoende afstemming. Lees Verder

Over gegevensmagazijnen, basis- & kernregistraties en kernregisters

In de afgelopen jaren heb ik bij diverse organisaties opdrachten uitgevoerd die als gemene deler te maken hadden met gegevens- en informatiehuishouding binnen de totale informatievoorziening en specifieker met het ontwerpen en inrichten van een voorziening die eenmalig opslag en meervoudig gebruik ondersteund. De ene keer ging het dan om het ontwerpen en inrichten van een het stelsel van basis- & kernregistraties, de andere keer ging het om het ontwerpen en inrichten van een gegevensmagazijn voor gegevens die applicatie overstijgend werden (her)gebruikt, ook wel aangeduid als kernregister en kerngegevens. Nu heb ik drie woorden gebruikt voor ogenschijnlijk hetzelfde fenomeen. Of is sprake van verschillende fenomenen? In deze blog probeer ik hierop antwoord te geven. Lees Verder

De toekomst van Master Data Management

Gegevens worden steeds belangrijker voor organisaties. Het gaat daarbij niet zozeer om het hebben van gegevens maar om het vinden van informatie uit de gegevens. Als informatiearchitect kom ik geregeld vraagstukken tegen die gaan over de gegevenshuishouding van organisaties. In deze blog mijn visie over de toekomst van master data management. Lees Verder

Contact

Wattbaan 51-1, 3439 ML Nieuwegein, Nederland
Telefoon: 030–602 82 80
Website: http://www.it-eye.nl
Email: info@it-eye.nl