Archive for the ‘Architectuur’ Category

Ontwikkelen en Inrichten onder Architectuur (Deel2)

Ontwikkelen & Inrichten onder Architectuur   (DEEL 2/4)

Focus van het management

mgt versus archHet management stelt de bedrijfsdoelen vast vanuit de visie en missie van een organisatie plus de actuele stand van de interne en externe ontwikkelingen en omstandigheden. Daarna verwezenlijken zij deze doelen met het juist inrichting van de organisatie en de uitvoering. In de kern is dat terug te voeren tot de management-domeinen: richten, inrichten en verrichten.

De managementdomeinen vormen verderop in dit artikel de schakel met architectuur en de architectuurdomeinen uit het 9-vlaksmodel van Rik Maes. Met dat model Lees Verder

Architectuur roadmap 3 decentralisaties (deel 1)

Decentralisaties in een notendop

Gemeenten staan aan de vooravond van grote veranderingen in het sociaal Domein. De taken op het gebied van participatie, zorg en jeugd gaan in 2015 over van de rijksoverheid naar de gemeenten. Tegelijkertijd wordt een derde van het beschikbare budget bezuinigd.

Het uitgangspunt bij de decentralisaties is één gezin, één plan, één regisseur. Een belangrijk doel bij de decentralisaties is het versterken van de zelfredzaamheid van de burger en de gemeenschappelijke en integrale aanpak over de verschillende beleidsterreinen heen. Lees Verder

Ontwikkelen en Inrichten onder Architectuur (Deel1)

Ontwikkelen & Inrichten onder Architectuur                (DEEL 1/4)   

Business, Informatie & Technologie

De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en inrichten van een organisatie is tegenwoordig nog sterk verdeeld over verschillende organisatieonderdelen en er is onvoldoende afstemming. Lees Verder

Over gegevensmagazijnen, basis- & kernregistraties en kernregisters

In de afgelopen jaren heb ik bij diverse organisaties opdrachten uitgevoerd die als gemene deler te maken hadden met gegevens- en informatiehuishouding binnen de totale informatievoorziening en specifieker met het ontwerpen en inrichten van een voorziening die eenmalig opslag en meervoudig gebruik ondersteund. De ene keer ging het dan om het ontwerpen en inrichten van een het stelsel van basis- & kernregistraties, de andere keer ging het om het ontwerpen en inrichten van een gegevensmagazijn voor gegevens die applicatie overstijgend werden (her)gebruikt, ook wel aangeduid als kernregister en kerngegevens. Nu heb ik drie woorden gebruikt voor ogenschijnlijk hetzelfde fenomeen. Of is sprake van verschillende fenomenen? In deze blog probeer ik hierop antwoord te geven. Lees Verder

De toekomst van Master Data Management

Gegevens worden steeds belangrijker voor organisaties. Het gaat daarbij niet zozeer om het hebben van gegevens maar om het vinden van informatie uit de gegevens. Als informatiearchitect kom ik geregeld vraagstukken tegen die gaan over de gegevenshuishouding van organisaties. In deze blog mijn visie over de toekomst van master data management. Lees Verder

Architectuur tool: wel of niet gebruiken?

Wanneer ga je als organisatie en als architect over tot aanschaf van een architectuur tool? Maar zijn deze tools altijd noodzakelijk voor een architect om het werk uit te voeren? Het antwoord hierop is niet eenvoudig. Een reden om gebruik te maken van een dergelijke tool is omdat je als architect overzicht en inzicht wil geven van de aanwezige componenten, relaties tussen de applicaties, maar ook om de missende onderdelen te duiden.

Het mag duidelijk zijn dat hiervoor verschillende middelen en instrumenten beschikbaar zijn. In de markt van de architectuur tools zijn er een aantal grote spelers aanwezig: Troux, Bizzdesign, Lees Verder

Business architectuur en haar ongebruikte potentie


Business architectuur heeft ongebruikte potentie

Architectuur is inmiddels al een gevestigde discipline. Meer projecten dan ooit worden onder architectuur uitgevoerd, meer directies dan ooit bestempelen architectuur tot ‘strategisch aandachtspunt’ en meer mensen dan ooit kiezen voor een carrière als architect. Ook in de breedte groeit architectuur. Waar methoden eerst weinig anders onderkenden dan technologie, ruimen ook steeds meer methoden plaats in voor de ‘business kant’, meestal onder de noemer ‘business architectuur’. Vaak worden hierin onderwerpen behandeld als processen, organisatiestructuren en ‘business principes’. Lees Verder

Besteed beheer van Architectuurmodellen uit en richt je op visievorming!

Ik heb net een opdracht afgesloten waar ik diverse architectuurmodellen voor een organisatie heb opgezet. Aangezien er nog weinig inzicht was in de huidige situatie van processen, applicaties en techniek is er in samenwerking met de organisatie gewerkt om deze inzichtelijk te maken in diverse modellen. De modellen zijn vastgelegd in Archimate. Al met al een zeer nuttige exercitie, waar ook direct de nodige voordelen mee zijn behaald. Het verkregen inzicht door deze modellen, en de samenhang daartussen zorgde voor versnelling van besluitvorming in diverse trajecten. Toen kwam echter al snel de vraag boven water: wat nu? We hebben nu veel informatie die op dit moment up-to-date is, maar hoe houden we deze up-to-date? En zouden we eigenlijk ons nu niet bezig houden met ideeën over hoe we naar de toekomst kijken? Zodat we daadwerkelijk Architectuur kunnen gaan inzetten als management instrument. Vreemd genoeg echter wordt sneller actie ondernomen op het in beheer nemen van IST-situatie modellen, dan het opstellen van SOLL-modellen voor de toekomst.

Blijven steken in beheer

Dit was niet de eerste keer dat ik dit ben tegengekomen bij organisaties. Natuurlijk wil je als organisatie al het werk / geld dat je hebt geïnvesteerd om inzicht te krijgen in de huidige Enterprise Architectuur, niet weggooien en wil je zorgen dat je nu eindelijk wel een keer up-to-date blijft met je documentatie.  Aan de andere kant kun je als organisatie juist de meeste toegevoegde waarde halen uit Enterprise Achitectuur door je te richten op de toekomst. Ook als Architect wil je je graag bezighouden met het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen, en het samenbrengen van Business & IT om te werken aan toekomstmodellen en principes waarlangs je naar een toekomstige situatie wil komen. “Administratief” werk om dit ook kwalitatief goed te verwerken in documenten en/of repositories van architectuur, is hierbij een noodzaak, maar kost wel tijd die je minder aan andere zaken kan besteden. Het lijkt er echter een beetje op dat juist aan deze soort werkzaamheden meer tijd wordt besteed dan aan het daadwerkelijk richting geven van de organisatie. Wordt er niet te veel gevraagd van architecten om zowel het beheer en het opstellen van architectuur te combineren? Of zijn veel architecten geneigd om zich te richten op het “veilig” beheren van architectuur. Het creëren van visies en gezamenlijke toekomstmodellen is immers niet gemakkelijk en vergt veel van de politieke en communicatieve vaardigheden van een architect.

Besteed beheer van Architectuurmodellen en principes uit

Net zoals bij software ontwikkeling het beheer hiervan apart wordt gezet en vaak wordt uitbesteed aan een andere afdeling of externe partij, zou dit voor Architectuur ook moeten gelden. Het opstellen van zowel IST- als SOLL modellen in architectuur en het vaststellen van principes is uiteraard architectenwerk. Het administratief beheren ervan kan echter heel goed worden uitbesteed en geeft lucht en ruimte voor architecten om zich te richten op andere zaken. De architecten kunnen zich nu richten op afstemming en communicatie over architectuur. De hieruit voortkomende aanpassingen kunnen zij vastleggen op hun eigen manier (in mails, Excel sheets) en deze vervolgens periodiek (maandelijks, per kwartaal) afstemmen met de Architectuur Beheerorganisatie. Deze zullen vervolgens zorgen voor de formele vastlegging. Ook Project Eind Architecturen kunnen worden toegezonden aan de beheerpartij, zodat deze de relevante aspecten voor de Enterprise Architectuur kunnen verwerken. De beheerpartij dient hierbij kennis te hebben van Architectuur concepten, waardoor besprekingen met de “ontwikkel” architecten direct ook een toetsend karakter hebben. De volgende voordelen tekenen zich af:

  • Altijd een up-to-date vastgelegde en communiceerbare Enterprise Architectuur
    Het beleggen van het beheer van de architectuurmodellen en principes bij een externe partij zorgt er voor dat periodiek aanpassingen worden doorgevoerd. Deze zijn niet meer afhankelijk van de tijdsbesteding van de architect.
  • Architecten kunnen zich meer richten op de toekomst
    De “administratieve last” voor architecten neemt af, wat meer mogelijkheden geeft voor andere werkzaamheden. Architecten kunnen zich ook niet meer verschuilen achter het feit dat zij druk zijn met het vastleggen van architectuurmodellen en principes.
  • Kwaliteit van Architectuur zal stijgen
    Een Periodieke overdracht van de opmerkingen / besluiten die in de architectuurmodellen en principes moet worden verwerkt, zorgt ook voor een extra review van een externe partij, waarmee de kwaliteit ervan omhoog zal gaan.

Kortom. Ik pleit voor een uitbesteding van het administratieve beheer van architectuurmodellen en principes. Waardoor architecten hun creatieve geest weer meer de ruimte kunnen geven. IT-eye levert op dit gebied het concept van de Huisarchitect waar ook het administratief beheer van Architectuurmodellen en principes moeiteloos in kan worden opgenomen.

Pensioenfondsen met Enterprise Architectuur de toekomst tegemoet!

9 vlaks model Maes bij Pensioenfondsen

Recentelijk heb ik een uitvoeringsorganisatie van een Pensioenfonds geholpen bij het zetten van de eerste stappen richting het werken met Enterprise Architectuur. Op basis o.a. deze ervaringen besloot ik een blog te schrijven waarom Enterprise Architectuur de komende tijd zeer belangrijk kan worden voor pensioenfondsen. Het toepassen van Enterprise Architectuur kan pensioenfondsen helpen om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen en hierbij een extra voorsprong te krijgen op concurrenten.

Door het versterkte toezicht van de afgelopen tijd door DNB en de vele herstelplannen die op dit moment in uitvoering zijn, is de focus van pensioenfondsen sterk gericht op risico reductie. Zo moeten processen ISAE 3402 gecertificeerd worden en worden risico analyses uitgevoerd op de gebruikte applicaties en techniek. Allemaal acties die bijdragen aan een gedegen uitvoering  van vermogensbeheer en pensioenbeheer processen, maar ook een aanpak welke zeer eenzijdig is.  Sterk geredeneerd vanuit zaken die nu niet goed zijn. Wat ik hierbij mis zijn de zaken waar een pensioenfonds sterk in wil zijn, zowel nu als in de toekomst.

De onderstaande figuur geeft mijn visie weer op de plaats waar Enterprise Architectuur een rol speelt in de organisatie.

In de figuur wordt het negenvlak model van Maes weergegeven. Dit model onderscheid 3 besturingsdomeinen (Business, Informatievoorziening en ICT) en een drietal besturingsniveaus zoals we die kennen (Strategisch, Tactisch en Operationeel). Bij Pensioenfondsen is de nadruk op dit moment sterk gericht op toezicht op het Inrichting niveau (tactisch) van de besturing. Aan de Business kant is dit de compliance van ISAE 3402 en aan de Informatievoorziening kant zijn dit risico analyses die daar worden uitgevoerd. Tegelijkertijd worden er mondjesmaat bedrijfsplannen en informatie beleidsplannen opgesteld om te kijken waar de organisatie heen dient te gaan.

Verbindende schakel
De factor welke als verbindende schakel kan dienen om al deze gebieden in samenhang te beheersen is Enterprise Architectuur. Op basis van strategische plannen, wordt een samenhangend bestemmingsplan ontwikkeld voor de gehele organisatie, waarin processen, producten, applicaties en techniek in samenhang worden bekeken. Enterprise Architectuur zorgt hierbij voor inzichtelijke modellen waarmee sturing door het management mogelijk is, maar ook voor samen afgesproken principes waaraan projecten zich dienen te houden, zodat alle nieuwe ontwikkelingen direct goed en beheerst kunnen verlopen. Een goed voorbeeld hierbij is de ontwikkeling dat er steeds meer behoefte ontstaat bij deelnemers van pensioenfondsen om inzicht te krijgen in hun specifieke situatie, maar ook om mogelijkheden door te kunnen rekenen rondom pensioenoplossingen. Prioriteitstelling op deze klantprocessen, zorgt voor een verhoogde prioriteit bij de ontwikkeling van de website van het pensioenfonds. Dit is echter vaak minder eenvoudig dan gedacht. Een uitvoeringsorganisatie kan kiezen voor een externe beheerde site (of gedeelte ervan), gegeven van de deelnemers dienen up to date te zijn en te raadplegen op de site, wat de nodige integratie problematiek en beveiligingsproblematiek met zich meebrengt en de servers waar alles op draait moeten uiteraard goed beveiligd zijn en vormen wellicht onderdeel van een (private) cloud. Kortom een de samenhang tussen processen, applicaties en techniek op basis van een ontwikkeling in de markt dient in samenhang te worden bekeken.

Uit mijn praktijk heb ik gemerkt dat het heel eenvoudig is om eerste stappen te zetten met de implementatie van Enterprise Architectuur bij een Pensioenfonds, waarbij direct ook veel toegevoegde waarde gecreëerd kan worden. Ik onderscheid een 3-tal stappen.

Inzicht in de huidige situatie
Het in kaart brengen van de huidige situatie rondom processen, applicaties en techniek is in mijn ervaring zeer waardevol gebleken. Processen die waren vastgelegd conform ISAE 3402, bleken in de praktijk toch niet zo volledig als gedacht. Het gestructureerd volgens Archimate (modelleertaal voor Architectuur) vastleggen van de product- en procesarchitectuur gaf direct toegevoegde waarde bij de identificatie van nieuwe processen en ook input voor het management team om hun eigen Operating Model af te stemmen en te bespreken.

Daarnaast gaf inzage in de applicatie architectuur direct input voor extra noodzakelijke risicoanalyses. Zowel voor applicaties die nog niet waren geïdentificeerd, als ook voor de veelheid van informatiestromen tussen de applicaties. Het voordeel dat Enterprise Architectuur biedt door te focussen op samenhang, kwam hierbij goed naar voren.

Visie op de toekomst
De volgende stap is het inbrengen van visie in de Enterprise Architectuur. Dit brengt met zich mee dat er duidelijkheid dient te ontstaan over de ontwikkelingen waar een Pensioenfonds voor staat, en de wijze waarop hier meer omgegaan zal worden in de komende jaren. Nieuwe wetgeving op pensioengebied is uiteraard een belangrijke input hierbij, maar ook nieuwe producten die een pensioenfonds wil gaan aanbieden voor andere verzekeringen, zoals Zorg. Een andere tendens is de verdergaande concentratie van uitvoeringsorganisaties, waar een pensioenfonds beter goed op voorbereid kan zijn dan zich dit te laten overkomen. Kortom, in de visie fase dient een echt bestemmingsplan opgesteld te worden waarin de richting welke een pensioenfonds op wil, wordt vertaald naar een bestemmingsplan van producten, processen, applicaties en techniek.

Sturen
Enterprise Architectuur is in wezen een besturingsinstrument voor het management. Op het moment dat het bestemmingsplan is opgetekend, kan er ook daadwerkelijke gestuurd worden. Dit sturen is mogelijk aan de hand van afgesproken architectuurprincipes. Deze kunnen door management teams van uitvoeringsorganisaties en de besturen van pensioenfondsen worden vastgesteld, en vervolgens kunnen ze daar op sturen.

Een architectuurprincipe geeft pas waarde op het moment dat ook beschreven wordt Waarom dit een belangrijk principe is en wat de consequenties van dit principe zijn. Een voorbeeld van een architectuur principe bij een uitvoeringsorganisatie is de volgende:

Architectuurprincipe: Snelle en kwalitatief goede Integrale Management Informatie
Toelichting De uitvoeringsorganisatie dient snel en kwalitatief goede Integrale Management Informatie te voorzien aan hun klant het Pensioenfonds, de toezichthouder DNB, als ook de interne organisatie. De informatie moet snel en zonder fouten op te leveren zijn
Rationale Gezien de steeds sterker wordende  toezichtfunctie op pensioenfondsen dient de management informatie snel opgeleverd worden met 0% fouten. Daarnaast verwachten pensioenfondsen een steeds betere dienstverlening op dit vlak, gezien de eisen die aan hun worden gesteld.
Consequenties Het proces van opstellen van management informatie dient zo min mogelijk handmatige bewerkingen te ondergaan.

Management informatie moet zoveel mogelijk geautomatiseerd uit brongegevens van de administratiesystemen worden afgeleid.

Applicatie overstijgende rapportages voor sturing en verantwoording wordt ondersteund vanuit een centrale rapportagevoorziening

Met de modellen van het bestemmingsplan in de hand en de principes vastgesteld, kan een pensioenfonds vervolgens een projectenportfolio opstellen voor de komende jaren. Hiermee kan gericht gewerkt worden aan het bereiken van de eigen doelstellingen, binnen de afgesproken kaders (principes).

Pensioenfondsen met Enterprise Architectuur de toekomst in

Enterprise Architectuur wordt een besturingsinstrument, wanneer deze projectportfolio regulier wordt doorgenomen en er ook rapportages worden opgesteld, waarin de samenhang tussen projecten inzichtelijk wordt weergegeven. Management kan dan besluiten nemen over nieuwe principes, afwijken van huidige principes, schuiven van prioriteiten ed. Enterprise Architectuur wordt een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering welke zorgt voor samenhang, maar bovenal zorgt voor een stuk toekomstgerichtheid waarmee Pensioenfondsen een duidelijke toegevoegde waarde kunnen behalen. Een beetje minder de focus op wat er allemaal fout kan gaan in de huidige situatie, en een beetje meer wat er allemaal goed kan gaan in de toekomst.

Volgende blog
In een volgende blog wil ik stilstaan bij de 5 belangrijkste ontwikkelingen die ik zie voor Pensioenfondsen en de wijze waarop het gebruiken van Enterprise Architectuur daar toegevoegde waarde kan bieden.

Technische Architectuur Rotterdams Gegevensmagazijn Presentatie

Tijdens het Seminar: Stelselmatig samenwerken – Verder met Basisregistraties morgen, zal ik een overzicht geven van de technische architectuur van het Rotterdams Gegevensmagazijn tijdens de presentatie Rotterdams GegevensMagazijn: Herbruikbaarheid door Architectuurkeuzes (track 3, 14:30 – 14:55).

Hieronder alvast de “slides” van deze presentatie, ook hier te vinden: Technische Architectuur Rotterdams Gegevensmagazijn.

Technische Architectuur Rotterdams Gegevensmagazijn

Contact

Wattbaan 51-1, 3439 ML Nieuwegein, Nederland
Telefoon: 030–602 82 80
Website: http://www.it-eye.nl
Email: info@it-eye.nl