Archive for the ‘Architectuur’ Category

Digitale Duurzaamheid: Waarborgen voor authenticiteit en integriteit

In mijn eerste blog heb ik aangegeven dat er bij digitaliseringstrajecten op een aantal punten meer aandacht nodig is. In deze blog zal ik één van deze aspecten behandelen, namelijk het waarborgen van de integriteit en authenticiteit van documenten.

In de teksten die naar de tweede kamer zijn gestuurd rondom de wijzigingen van het wetboek van Burgelijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband op de nieuwe wetgeving rondom de digitalisering van de Rechtspraak,  wordt een hele pagina aan dit onderwerp gewijd. Het is uiteraard van belang dat stukken die door de Rechter worden beoordeeld de goede stukken zijn en dat de samenleving er op kan vertrouwen dat er geen wijzigingen in stukken zijn aangebracht (ook niet onopzettelijk). Het feit dat dit in een memorie van toelichting op nieuwe wetgeving staat, geeft al aan dat het onderwerp niet alleen maar op de achterkamertjes van security specialisten wordt besproken, maar dat het op de agenda staat van bestuurders en besluitvormers. Lees Verder

Focus op business value

In een interessante post beschrijft Nicole de Swart waarom requirements analisten te veel waarde hechten aan requirements. Ze komt tot de stelling dat het beter is om bedrijfsdoelen centraal te stellen. Men zou meer moeten focussen op het leveren van business value en de projecten daarop moeten inrichten. Ik kan me wel vinden in deze stelling, sterker nog de stelling is breder toepasbaar. Lees Verder

De positie van solution architectuur

In navolging van Tim’s blog de business architectuur tegen het licht te houden, wordt in deze blog gekeken naar solution architectuur. Want ook het begrip solution architect is nog sterk in ontwikkeling. Dit uit zich door de vele verschillende definities en meningsuitingen die aan de rol of functie worden gegeven. Lees Verder

Pleidooi voor een ander architectuurmodel

In veel organisaties wordt gewerkt met een standaard architectuurmodel of -raamwerk. Dit model lijkt vrij triviaal – kwestie van het onderkennen van een paar laagjes en vakjes. Het is echter impliciet verantwoordelijk voor wat voor onderwerpen we behandelen, welke rollen we onderkennen, wie welke verantwoordelijkheden heeft, zelfs voor welk doel we architectuur doen. Wat voor architectuurmodel we gebruiken is daarmee van grote invloed op hoe we te werk gaan. Elk model heeft voor- en nadelen. In dit blog hou ik een pleidooi voor een verandering in model die business architectuur nog wat verder in de adoptiecyclus kan helpen. Lees Verder

Misverstanden rondom business architectuur

Business architectuur wordt al lang genoemd als één van de ‘domeinen’ van architectuur. In de meeste architectuurraamwerken (uitgezonderd het Zachman-raamwerk, dat een ander soort indeling hanteert) komt het voor. Het lijkt dus een geaccepteerd vakgebied, met een zelfde status als andere architectuurdomeinen. De praktijk is echter anders. Enkele misverstanden zijn hiervoor mede verantwoordelijk. Lees Verder

Ontwikkelen en Inrichten onder Architectuur (Deel3)

Ontwikkelen & Inrichten onder Architectuur   (DEEL 3/4)

Voortdurend

In het voorafgaande uit deze reeks artikelen is geconstateerd dat ‘Architectuur’ houvast biedt in het continue ontwikkelen en inrichten van een organisatie. Op basis van de managementdomeinen ‘Richten’, ‘Inrichten’ en ‘Verrichten’ uit het 9-vlakmodel van Rik Maes werd een verbinding gelegd naar de bestuurslagen ‘Strategisch’, ‘Tactisch’ en ‘Operationeel’ management. In dit 3de artikel wordt verder ingegaan op het proces van ‘Ontwikkelen en Inrichten onder Architectuur’.

Het proces is gebaseerd op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het management en architecten om ieder vanuit hun eigen invalshoek de ontwikkeling en inrichting van een organisatie ter hand te nemen. Beiden streven naar het borgen van de continuïteit van een organisatie door deze toekomstvast in te richten inclusief benodigde vrijheidsgraden omwille van de flexibiliteit. Door het proces telkens te herhalen wordt de organisatie in al haar facetten en voortdurend op elkaar afgestemd en aangepast. De organisatie beantwoordt zo aan de laatst vereiste en meest actuele stand van zaken om optimaal te presteren en borgt zo de continuïteit van de organisatie. Het ‘Ontwikkelen en Inrichten onder Architectuur’ behoort daarmee tot een van de continuïteitsprocessen van een organisatie.

Frequentie en Intensiteit

De bedrijfsdoelen en strategie zijn doorgaans voor een langere periode vastgesteld. Samen met de afgeleide (sub-/beleids-)doelen geven ze richting aan de organisatie en zijn ze kaderstellend. Daarbinnen voltrekt zich het proces Lees Verder

Hoe concreet of abstract moet een architectuur zijn?

Een architectuur (enterprise, business, informatie, applicatie, technische etc.)  kan zoals bekend op drie soorten verschijningsvormen duiden:

  1. een voorschrift of “voorschrijving”: een reeks voorschriften over hoe een enterprise samenhangend in elkaar zou moeten zitten.
  2. een naschrift of beschrijving: een overzichtelijke beschrijving van hoe de samenhang van een enterprise in elkaar zit.
  3. een verschijning: hoe een enterprise en haar samenhang zich daadwerkelijk manifesteren en  worden ervaren.

Architectuur Waarde Meting

Architectuur in de voorschrijvende vorm is meestal bedoeld om een verandering te beginnen en om de verandering te voorzien van de nodige voorschriften. De kwaliteit van zo’n voorschrift is sterk afhankelijk van twee factoren:

  • de bruikbaarheid van die voorschriften
  • de verbinding tussen de voorschriften en de veranderdoelen.

Lees Verder

Aanbestedingen leiden tot mislukken ICT projecten bij de overheid

De afgelopen weken zijn de interviews voor de parlementaire enquête naar ICT projecten bij de overheid afgerond. Er is een verscheidenheid aan oorzaken genoemd waarom de overheid er niet in slaagt om ICT projecten tot een goed einde te brengen.

Onderbelicht is ‘het middel’ dat gebruikt wordt om een of meerdere leveranciers te selecteren: de aanbesteding.   De wijze waarop veel aanbestedingen ingericht zijn, is, mijns inziens, een belangrijke oorzaak voor het falen van projecten: Lees Verder

Big Data behapbaar in 5 stappen

Iedereen heeft het tegenwoordig over Big Data. Toepassingen springen als paddenstoelen uit de grond en iedereen is er op de een of andere manier mee bezig, lijkt het na een paar uurtjes zoeken op internet. Er is enorm veel te lezen over Big Data. Een recente Gartner’s hypecycle laat zien dat Big Data nog een paar jaartjes te gaan heeft voordat het over het hoogtepunt van zijn hype heen is, dus de echte waarde van Big Data moet zich nog aandienen. Dit fenomeen is ook merkbaar als je op zoek bent naar beschrijvingen over hoe je nu Big Data behapbaar maakt en met concrete stappen kunt invoeren in de organisatie. Deze blog beschrijft in 5 stappen hoe Big Data gerelateerde vraagstukken kunnen worden aangepakt om de ambitie van de organisatie te realiseren. Lees Verder

Ontwikkelen en Inrichten onder Architectuur (Deel2)

Ontwikkelen & Inrichten onder Architectuur   (DEEL 2/4)

Focus van het management

mgt versus archHet management stelt de bedrijfsdoelen vast vanuit de visie en missie van een organisatie plus de actuele stand van de interne en externe ontwikkelingen en omstandigheden. Daarna verwezenlijken zij deze doelen met het juist inrichting van de organisatie en de uitvoering. In de kern is dat terug te voeren tot de management-domeinen: richten, inrichten en verrichten.

De managementdomeinen vormen verderop in dit artikel de schakel met architectuur en de architectuurdomeinen uit het 9-vlaksmodel van Rik Maes. Met dat model Lees Verder

Contact

Wattbaan 51-1, 3439 ML Nieuwegein, Nederland
Telefoon: 030–602 82 80
Website: http://iteye.wpengine.com
Email: info@it-eye.nl